Soudní inženýrství - Otázka 4

From Waritkova wiki
Jump to navigation Jump to search
Znalecká činnost

Znalecká činnost

Tabulka znázorňující průběh znalecké činnosti

Prvotní znalecké úkony
 • Znalec musí prozkoumat, zda je oprávněn posudek zpracovat (posudek spadá do oborů a odvětví, pro které byl jmenován)
 • Znalec zkoumá, zda mu může být vypracování posudku uloženo, zda není vyloučen z důvodu podjatosti
 • Při nesplnění předchozích podmínek je třeba toto oznámit orgánu, který jej ustanovil
 • Je třeba prozkoumat, zda je znalec schopen zpracpvat posudek v požadovaném čase. Pokud ne, není to důvod pro odmítnutí, jen se žádá o delší lhůtu
 • V přípdě, že se lhůta počítá od doručení spisu, čeká na spis, jinak dle dohody a možností
 • Mimo řízení před OVM pouze první dva body, zbytek se stanoví dohodou
Transformace informací
 • Znalec transformuje položené otázky do znaleckých problémů
 • Problémová situace (mimo viz. Janíček) je nestandardní situace, kde rozhoduje OVM a potřebuje k tomu znalecký posudek
 • Problém (mimo viz. Janíček) jsou znalcem naformulované podstatné věci, které je třeba vyřešit
 • V řízení OVM je základem spis, znalec si z něj udělá znalecký přehled spisu, formuluje znalecké problémy
 • Doporučuje se udělat si přehled co kde ve spise je, co je důležité atd.
 • Výsledně znalec získá informace o problémové situaci a formuluje problémy, které se budou dále řešit
Sběr informací
 • proces získávání informací ve vztahu ke znaleckému objektu, k pramenům patří např.
  • zprostředkované informace - vyjádření orgánů, výpovědi účastníků řízení, svědků, různá dokumentace, jiné znalecké posudky
  • přímé informace o objektu - ohledání, měření, záznamy, laboratorní testy, ...
  • experimentálně získané informace
  • rekonstrukce negativního jevu - jen pokud to je možné
 • Získání informací slouží k načerpání informací pro vyřešení problémové situace a posouzení, zda znalec vycházel z řádně dokázaných skutečností
 • Ke každému podkladu, ze kterého znalec čerpal je třeba uvést pramen
 • Uvádí se i skutečnosti, které nemusí být v souladu se závěrem posudku
 • Bradáč doporučuje vhodné členění
 • výsledkem činnosti je získání vstupních informací pro řešení znaleckého problému
Zpracování informací a posudku
 • Proces rozdělený do čtyř kroků
  1. volba metody řešení
  2. příprava vstupních údajů do algoritmu řešení
  3. proces řešení znaleckého problému (realizace algoritmu)
  4. analýza výsledků řešení, výsledná syntéza
 • Konkrétní metody a postupy se liší podle toho, do které oblasti problém spadá
 • Doporučuje se členit podklady na objektivní a subjektivní (a ty např. dále na kvalitativní vs. kvantitativní)
 • Kvalitativní stránku je možno víceméně použít, kvantitativní je třeba ověřit jinak
 • při zjištění technické nepřijatelnosti podkladů je třeba určit příčinu
  • kvůli nesouladu se skutečností
  • nepřijatelnost podkladů navzájem
  • rozpor s přírodními zákony
 • V případě rozporu se jej znalec bude snažit odstranit
 • pokud se rozpory nepodaří odstranit, posudek se vypracuje v alternativách
 • v praxi se někdy těžko odděluje fáze získání a zpracování informací - Bradáč doporučuje na základě podkladů zpracovat předběžný posudek, na jeho základě si ujasnit jak dále
 • výsledkem je prakticky zpracovaný posudek mimo závěru
Transformace informací, zpracování odpovědí na otázky
 • Proces formulace závěrů, z řeči znalce do řeči laika
 • výsledkem je zpracovaná poslení kapitola - Závěr
Předání posudku
 • Vlastní předání vypracovaného posudku zadavateli
 • Vyúčtování
 • Další úkony po podání posudku (vysvětlení, doplnění, ...)
Vazba znalce na obsah posudku
 • Znalec je trestně odpovědný za obsah posudku, který vypracoval.
 • Znalec je odpovědný za škodu
 • Mlčenlivost znalce