Soudní inženýrství - Otázka 1

From Waritkova wiki
Jump to navigation Jump to search
Soudní inženýrství jako pojem
 • Jedná se o teoreticko-aplikační obor lidské činnosti, v jeho rámci se realizuje znalecká činnost
  • řešení znaleckých úkolů
  • cílem je u znaleckých entit nalézt pravdu o určitých skutečnostech důležitých pro OVM (Orgán Veřejné Moci) nebo realizaci právních úkonů občanů / organizací
 • Dělí se na 62 oborů, základní rozdělení je následující
  • Ekonomické znalectví (přes 60% znalců)
  • technické znalectví
  • lékařské znalectví
  • ostatní obory
 • Soudní znalectví má specifické postavení, zprostředkovává informace o oboru směrem ven k těm, co jsou zmatení jak včelky
Historie soudního znalectví
 • Potřeba vyvstala až s rozvojem poznání - soudce nebyl schopen se orientovat ve všech oblastech
 • První vlaštovky - inkvizice 16. století
 • od 18. století i před soudem, znalec je jen pomocníkem
 • 19. století se začínají objevovat seznamy stálých znalců
 • První republika u nás - několik souběžně vedených seznamů, úplně zvlášť lékaři a chemici
 • Sjednocení 1949, znalce jmenuje krajský soud, povinnost vést znalecký deník
 • Současná úprava prakticky od roku 1967
Znalectví jako soustava

Soustava znalectví

 • Znalec - Subjekt, jež je schopen vykonávat znaleckou činnost (jednotlivý znalec, znalecký ústav), na základě zadání znaleckého úkolu formuluje na znaleckém objektu znalecký problém, zpracovává znalecký posudek
 • Znalecký objekt - objekt, na kterém je třeba zpracovat znalecký posudek
 • Znalecký problém - odborný problém, souvisí s typem a stavem znaleckého objektu, je definován zájmem subjektu, pro který se znalecký posudek zpracovává
 • Znalecká činnost - proces získávání, zpracování a předávání informací s cílem vypracovat znalecký posudek
 • Znalecký posudek - výsledek znalecké činnosti, obsahuje otázky ohledně posuzovaného objektu formulované zadavatelem, znalecký problém formulovaný znalcem, nálezy, přístupy, metody, výsledky řešení znaleckého problému, laicky vysvětlená analýza a syntéza výsledků řešení
 • Znalecká soustava není uzavřená, má podstatné vazby na okolí
 • Podstatný prvek, který ovlivňuje chování soustavy jsou orgány, které znaleckou činnost organizují a řídí (ministerstvo spravedlnosti, krajské soudy)
Jmenování znalců
 • Ministr spravedlnosti
  • Pracovnící ústředních orgánů, vysokých škol, vědeckých a výzkumných ústavů
  • osoby označené ústředními orgány
  • znalce z oboru mezinárodního práva
  • znalce, jejichž jmenování si vyhradil
 • v ostatních případech pověřuje ministr spravedlnosti předsedu krajského soudu (podle bydliště znalce)
 • Podmínky pro jmenování znalcem:
  • české státní občanství, občanství členského státu EU (potřeba potvrzení o přechodném pobytu), občanem státu mimo EU (potřeba povolení k trvalemu pobytu v ČR)
  • způsobilost k právním úkonům
  • bezúhonnost
  • v posledních třech letech nebyl vyškrtnut ze seznamu znalců
  • znalosti a zkušenosti v příslušném oboru
  • vhodné osobní znalosti (WTF?)
  • souhlasí se jmenování
 • Návrh na jmenování mohou podávat
  • osoby, které chtějí být jmenovány
  • OVM (orgán veřejné moci), státní orgány, vědecké institude, vysoké školy, organizace zaměstnávající vhodné osoby
  • občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace (pokud to vyplývá z předmětu jejich činnosti)
 • výběr znalců provádějí krajské soudy v součinnosti se státními orgány a vhodnými vědeckými a společenskými institucemi
 • Při výběru se přihlíží k osobám, které o jmenování požádaly
 • pro každý obor se jmenuje tolik znalců, aby nebyli přetěžováni
 • Jmenovací řízení probíhá následovně:
  • krajský soud shromažďuje potřebné doklady
  • kontrola prezence
  • proběhne složení slibu znalce do rukou toho, kdo jej jmenoval
  • podpis v knize slibů, znalec dostane jmenovací dekret
  • zápis znalce do seznamu znalců
  • Správa Soudů vydá znalci potvrzení opravňující k objednávce a převzetí pečeti, znalecký deník, text znalecké doložky
Evidence znalců
 • Do seznamu se zapisují všichni znalci, kteří mají bydliště v působnosti KS
 • Obsahuje dva oddíly (znalci, tlumočníci)
 • Ministerstvo spravedlnosti vede centrální seznam znalců a tlumočníků, seznam ústavů
 • Seznam ústavů obsahuje dva oddíly (právnické osoby vykonávající/nevykonávající)
 • Seznamy jsou veřejně přístupné